Urząd Miejski Łęczna. Fotograf: Radoslaw Czarnecki

XXVII sesja Rady Miejskiej w Łęcznej

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łęcznej radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2017.Sesja odbędzie się w środę, 30 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z XXVI-ej Sesji Rady
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami
5. Interpelacje, zapytania, wnioski

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2016 rok, 
b) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023, 
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łęczna na rok 2017, 
d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, 
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, 
f) wprowadzenia opłaty pod posiadania psów na rok 2017, 
g) przystąpienia Gminy Łęczna do projektu „Narzędzia TIK gwarancją wysokiej jakości kształcenia w Gminie Łęczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna. Konkurs nr RPLU.13.07.00-IŻ.00-06-001/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, 
i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, 
j) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, 
k) regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”,
l) wskazania radnego do pełnienia funkcji członka Kapituły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna

7. Wolne wnioski
8. Sprawy organizacyjne
9. Zakończenie obradOgłoszenia

Salon Yasmine zatrudni masażystkę

Salon Yasmine w Radzyniu Podlaskim poszukuje...

inne

Szukam beaty bojarskiej pomozecie ja znalesc 577835247

Poszukuje do wynajecia

Poszukuje do wynajecia mieszkania w lubarrtowie lub...

KUP SPRZEDAWCA SSN, kierowcy...

KUP SPRZEDAWCA SSN, kierowcy licencji, PASZPORTÓW,...

Kup wysokiej jakości fałszywe i...

Kup wysokiej jakości fałszywe i prawdziwe...

Qualität Real und gefälschte Pässe,...

Wir sind ein Zespół Fachleuten mit langjähriger...