Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Fotograf: Google Street View

XXV sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Starosto Powiatowe w Łęcznej zaprasza na XXV sesję Rady Powiatu.Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę, 21 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV - ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łęczyńskiego,
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok,
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
f) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
g) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „Aktywni 2017” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim III” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
i) w sprawie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

7. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.Ogłoszenia

Sprzedam prasę John Deere 590 w...

Sprzedam prasę John Deere 590 w bardzo dobrym...

Sprzedam mieszkanie

Mieszkanie w Białej Podlaskiej przy ulicy Okopowej....

usługodawcy

kto wykona mi usługę mulczerem leśnym

Pożyczka, kredyt dla każdego!

Kredyt, pożyczka na oświadczenie dla każdego....

Pożyczka, kredyt dla każdego!

Kredyt, pożyczka na oświadczenie dla każdego....

Pożyczka, kredyt dla każdego!

Kredyt, pożyczka na oświadczenie dla każdego....