Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Fotograf: Google Street View

XXV sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Starosto Powiatowe w Łęcznej zaprasza na XXV sesję Rady Powiatu.



Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę, 21 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV - ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łęczyńskiego,
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok,
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej,
f) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
g) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „Aktywni 2017” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim III” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
i) w sprawie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

7. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.



Ogłoszenia

Ciągnik SAM

Sprzedam ciągnik samoróbkę. Info pod nr tel

KORA KAMIENNA gnejs 11-32mm 32-63mm...

Kora kamienna/gnejs- skała, która z powodzeniem...

BAZALT grys bazaltowy 16-22mm ogród,...

W naszej ofercie m.in grys bazaltowy frakcja...

GRYS grecki BIAŁY frakcja 16-30mm

Wśród dostępnych u nas kruszyw, w ofercie m.in grys...

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120KM PRIVILEGE

RENAULT LAGUNA 2 1.9 DCI 120 KM Bogata wersja...

Brahma gronostajowa i srebna - jaja...

Jaja legowe brahmy kuropatwianej i srebnej. Wysokie...