Urząd Miejski Łęczna. Fotograf: Radoslaw Czarnecki

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Łęcznej zaprasza na XXXI Sesję Rady Miejskiej.Sesja odbędzie się w najbliższa środę, 25 stycznia 2017 roku o godzinie 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22 w Łęcznej.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII-ej, XXIX-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łęczna,
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
c) ustalenia projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Łęczna,
d) przystąpienia Gminy Łęczna do projektu partnerskiego „Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego Szlaku Jana III Sobieskiego na pograniczu polsko-ukraińskim”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 funkcjonującego w ramach Europejskiego instrumentu Sąsiedztwa (EIS),
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu,
f) zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027,
g) zmian w budżecie gminy Łęczna na 2017 rok,
h) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej  na 2017 rok.

7.  Wolne wnioski.
8.  Sprawy organizacyjne.
9.  Zakończenie obrad.