Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Fotograf: Google Street View

XXXVI sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza na XXXVI sesję Rady Powiat.Sesja odbędzie się w najbliższy wtorek, 21 listopada 2017 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV-ej Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do realizacji projektu pn. „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje", Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe" i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w roku 2018 do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III".
f) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
g) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
h) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
i) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły Górniczej I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
j) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,
k) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,
l) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,
m) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ludwinie,
n) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ludwinie w zakresie przeniesienia siedziby,
o) w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ludwinie w zakresie przeniesienia siedziby,
p) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 roku na Powiat Łęczyński,
q) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat łęczyński dodatków do wynagrodzeń,
r) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

7. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.