Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie..." />

Rajd Święta Konstytucji 3 Maja w Trzebieszowie

Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie zapraszają mieszkańców Gminy Trzebieszów na II Rajd Święta Konstytucji 3 Maja.


Rajd odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa.

REGULAMIN II RAJDU ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2018

Cele rajdu:
promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rodzinną aktywność sportową i rekreacyjną mieszkańców Gminy Trzebieszów.
promocja aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
propagowanie jazdy na rowerze jako jednej z najprostszych form aktywności fizycznej i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
propagowanie zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
Organizator:

Termin: 03 maja 2018 r. (CZWARTEK)
Trasa rajdu: (ok 20 km)
1) Start GOK Trzebieszów, godzina 13.15

TRASA: GOK Trzebieszów - Popławy-Rogale - Gołowierzchy - Mikłusy - Zembry - Zambry - Płudy - Wierzejki - Kurów - Trzebieszów-Kolonia - Trzbieszów Drugi -
2) META - Ognisko Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie

Zgłoszenia: ON LINE
Kontakt do koordynatora Rajdu: GOK 25 796 0383
Warunki uczestnictwa:
ZGŁOSZENIE - ON LINE

rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
osoby poniżej 12 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna,
osoby poniżej 16 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udziału w rajdzie,
każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem oraz zapoznać się
z regulaminem rajdu. Karta dostępna na stronie trzebieszow.gmina.pl oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl
lub w GOK`u
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora oraz opiekuna grupy podczas rajdu,
posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnie kasku ochronnego,
poruszania się po drogach zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
Postanowienia końcowe:
Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z uczestnictwa w
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przejazdu poszczególnych grup rowerowych,
a odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub opiekunach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w trakcie rajdu, zarówno w stosunku
do uczestników jak i osób trzecich.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione czy zagubione podczas imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz zmian w niniejszym
Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku we wszystkich materiałach reklamowych
i marketingowych dot. imprezy i nie będzie rościł z tego tytułu prawa do wynagrodzenia.
Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez organizatorów rajdu wyłącznie w celu jego organizacji i przeprowadzenia.
Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia m.in.: ciepły posiłek, kiełbaski do własnoręcznego upieczenia na ognisku, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkurs wiedzy dot. Konstytucji 3 Maja.
Mile widziane barwy narodowe, flagi, itp.
3) Szczegółowe informacje: GOK Tel. 25 796 0383 lub na stronie internetowej www.trzebieszow.gmina.pl oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl lub w GOK`u