Projekty powiatu bialskiego z dofinansowaniem. Fotograf: Powiat Bialski

Projekty powiatu bialskiego z dofinansowaniem

Kolejne projekty powiatu bialskiego otrzymały dofinansowanie na realizację.W ramach konkursu Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 4 172 097,24 zł do trzech projektów wspierających rozwój usług społecznych.

Największą planowaną inwestycją będzie „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi". Projekt ten zdobył największą liczbę punktów w rankingu złożonych wniosków (98 na 100 możliwych) w całym województwie lubelskim. Jest odpowiedzią na wytyczne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, iż od 1 stycznia 2021 roku liczba wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może być wyższa niż 14. Obecna placówka opiekuńczo – wychowawcza w Komarnie nie spełnia warunków deinstucjonalizacji. Głównym celem projektu jest wzrost jakości usług społecznych poprzez adaptację i dostosowanie byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dodatkowo planuje się utworzenie 2 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą. W ramach projektu wsparta infrastruktura zostanie kompleksowo wyposażona w meble i niezbędne sprzęty a teren na zewnątrz zostanie zagospodarowany poprzez utworzenie terenu zielonego, boiska, bezpiecznego placu zabaw z mini siłownią, sceny oraz altanki rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu to 2 870 325,99 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 042 185,55 zł.

Drugim dofinansowanym projektem jest „Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług." Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej. Projekt obejmuje rozbudowę budynku mieszkalnego, remont budynku edukacyjno – rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie przyległego terenu, budowa altany rekreacyjnej, wykonanie ogrodzenia, ciągów pieszo – jezdnych oraz instalację kolektorów społecznych. Zaplanowano także uzupełnienie infrastruktury o nowe niezbędne sprzęty oraz meble.

Wartość projektu wynosi 1 070 766,98 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.

Oprócz wsparcia rozwoju usług świadczonych na rzecz pieczy zastępczej zaplanowano także projekt na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury – to trzeci projekt powiatu. Inwestycja zakłada remont łazienek z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont pokoi mieszkalnych także z pełnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę centrali sygnalizacji pożarowej z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont i adaptację pomieszczeń po fizyko – i hydroterapii na pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy oraz osób ich odwiedzających, modernizacje monitoringu wewnętrznego, modernizację dźwigu osobowego. Zadania zostaną uzupełnione o zakup niezbędnego wyposażenia wspartej infrastruktury.

Wartość projektu wynosi 1 532 222,30 z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 302 388,95 zł.

Szeroki zakres planowanych inwestycji jest odpowiedzią na istniejące potrzeby placówek wsparcia społecznego na terenie Powiatu Bialskiego. Modernizacja, rozwój i doposażenie placówek znacząco podniesie jakość świadczonych usług a przez to jakość i komfort życia osób objętych wsparciem.Ogłoszenia

sprzątanie

Agencja Pracy Tymczasowej HR Global Group...

dd

dddd

Bladynka

Bladynka zaprasza na dyskretne sponsorowane spotkania

OPERATOR NA LINI...

Jesteśmy czołowym polskim producentem napojów...

Zatrudnię posadzkarzy

Zatrudnię posadzkarzy, pojedyńcze osoby lub całą...

Pranie Tapicerki i Dywanów- Mobilnie...

Mobilne pranie tapicerki meblowej i samochodowej...