Gmina Opole Lubelskie. Fotograf: Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

XXIX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim zaprasza na XXIX sesję Rady Miejskiej.Sesja odbędzie się w czwartek, 29 grudnia grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 (parter).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  a)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 1. Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2017 rok:
  a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b)  opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju do  projektu budżetu,
  c)   odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu,
  d)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
  e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f)   głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2017.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.