Wiemy, za jaką kasę będą pracować nasi wybrańcy

Wójt gminy Podedwórze jako jedyna zarobi mniej od swojego poprzednika, a Tomasz Kanak, rządzący gminą Siemień, jest jedynym włodarzem w powiecie, który dostanie więcej od poprzednika.Z rozpoczęciem nowych kadencji postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają wynagrodzenia włodarzy oraz diety radnych i sołtysów. Wynagrodzenia wójtów podajemy bez uwzględnienia dodatku stażowego, gdyż poszczególni włodarze mają różny staż pracy. Większość stawek pozostała bez zmian, z kilkoma jednak wyjątkami.

Maśluch w skarpetkach

Na ostatniej sesji Rady Powiatu nie podjęto uchwały o wynagrodzeniu starosty, o czym obszerną relację przedstawiliśmy w artukule "Chcą puścić Maślucha w skarpetkach". W związku z tym obecne wynagrodzenie starosty to 3.400 zł wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek specjalny w kwocie 680 zł. Daje to staroście 4,080 zł miesięcznie.

Na prosbę o przesłanie kwot diet radnych powiatowych otrzymaliśmy ze starostwa odpowiedź zawierającą procentowy stosunek diet wynikający z innych przepisów. Nie podano nam konkretnych kwot, o które prosiliśmy.

Parczewscy radni i burmistrz dostaną tyle samo

Wynagrodzenie burmistrza Parczewa zostało na tym samym poziomie, co w poprzedniej kadencji. Składnik zasadniczy to 4.700 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł i dodatek specjalny 2.640 zł. Łącznie Paweł Kędracki dostanie 9,240 zł.

Radni parczewskiej Rady Miejskiej nie mają ustalonych stawek za udział w poszczególnych sesjach i posiedzeniach komisji, tylko zryczałtowane stawki miesięczne. Przewodniczący rady dostaje 1.342 zł miesięcznie, podczas gdy wiceprzewodniczący oraz przewodnoczący komisji 912 zł. Szeregowi radni dostaja miesięcznie 859 zł. W przypadku nieobecności na sesji dieta jest obniżana o 20 procent, a w przypadku posiedzenia komisji - o 10 procent.

Diety sołtysów za udział w sesji wynoszą 120 zł.

W Sosnowicy planują zmiany

Decyzją radnych z dnia 10 grudnia, wójt Sosnowicy Sławomir Czubacki zarabia tyle samo, co jego poprzedniczka, Krystyna Jaśkiewicz. Zasadnicze pobory wójta to 4.700 zł, dodatek funkcyjny 1.800 zł, a dodatek specjalny 1.300 zł, co daje mu 7.800 zł miesięcznie.

Jak dotąd w gminie Sosnowica nie zmieniono diet radnych i sołtysów. Radny za każdorazowy udział w sesji i za posiedzenie komisji dostaje 150 zł. Miesięczny ryczałt przewodniczącego wynosi 1.000 zł, ale dostaliśmy informację z gminy, że na najbliższej sesji będzie głosowana propozycja obniżenia go do 500 zł miesięcznie. Ryczałt wiceprzewodniczącego rady to 350 zł. Za nieobecność ze względu na chorobę dieta ulega obniżeniu o 5 procent, a w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej o 20 procent.

Dieta sołtysów to 100 zł za udział w sesji.

Jabłoń bez zmian

Wypłata Dariusza Łobejko, wójta Jabłonia, jest taka sama jak w jego poprzedniej kadencji i wynosi 8.250 zł miesięcznie. Składają się na nią wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł i dodatek specjalny 1.650 zł.

Diety radnych i sołtysów w gminie Jabłoń również pozostały bez zmian. Przewodniczący rady ma zryczałtowaną składkę miesięczną w kwocie 500 zł, która zmniejsza się o 10 procent za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem. Dieta wiceprzewodniczącego za udział w sesji to 180 zł, radny dostaje 130 zł, a sołtys 100 zł. Dieta radnego za udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy to 80 zł.

Wójt Podedwórza z mniejszą wypłatą

Podedwórze to jedyna gmina w powiecie parczewskim, w której Rada Gminy zmniejszyła wynagrodzenie wójta. Monika Mackiewicz-Drąg dostanie o 240 zł mniej niż jej poprzednik Krzysztof Chilczuk. Składnik zasadniczy obniżono z 4.200 zł na 4.000 zł, dodatek funkcyjny pozostał bez zmian w kwocie 1.500 zł, a dodatek specjalny zmniejszono z 1.140 zł do 1,100 złotych. Pensja wójta wynosi teraz 6.600 zł i jest najniższa wśród wójtów powiatu.

W Podedwórzu miesięczny ryczałt przewodniczącego Rady Gminy wynosi 500 zł i zmniejsza się o 10 procent za każdą nieobecność. Za udział w sesji wiceprzewodniczący dostaje 140 zł, a szeregowy radny 130 zł. Za udział w posiedzeniu komisji dieta jej przewodniczącego to 90 zł, zastępcy również 90 zł, a członków - po 80 zł. Sołtysi mają po 100 zł za udział w każdej sesji.

Krępski zarabia tyle samo co Kędracki

Paweł Krępski również uniknął obniżenia swojej pensji. Została ona na poziomie z poprzedniej kadencji ze składnikiem zsadniczym 4.700 zł, dodatkiem funkcyjnym 1.900 zł i dodatkiem specjalnym 2.640 zł. Łącznie wójt Milanowa dostanie 9.240 zł, tyle samo co burmistrz Parczewa.

Miesięczne, zryczałtowane stawki radnych z Milanowa zostają niezmienione od 2015 roku. Przewodniczący rady dostaje 1.073 zł, wiceprzewodniczący 603 zł, przewodniczący komisji 469 zł, a radny 402 zł. Za każdą nieobecność na posiedzeniach dieta ulega obniżeniu o 20 procent, jednak nie więcej niż o 30 procent łącznie.

Diety sołtysów obowiązują od 26 września 2013 roku i wynoszą 150 zł miesięcznie.

Dębowa Kłoda jak za Kozaka

Wójt Dębowej Kłody, Grażyna Lamczyk, dostanie taką samą wypłatę jak jej poprzednik, Radosław Kozak, czyli 8.580 zł miesięcznie. Składa się na to wynagrodzenie zsasdnicze 4.700 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł i dodatek specjalny 1.980 zł.

Diety radnych z Dębowej Kłody pozostaja na tym samym poziomie. Przewodniczący Rady Gminy dostaje 1.000 zł miesięcznie, a wiceprzewodniczący 300 zł. Miesięczna dieta przysługująca przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady Gminy zmniejsza się o 25 procent za każdą nieobecność na sesji. Za udział w posiedzeniach komisji jej przewodniczący dostaje każdorazowo 200 zł. Radni dostaja po 150 zł za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Sołtysi za udział w sesjach dostają po 100 zł.

Wójt Siemienia dostał podwyżkę

Tomasz Kanak jako jedyny włodarz w powiecie dostał podwyżkę. Jego poprzednik Stanisław Dawidek dostawał 7.440 zł miesięcznie, a nowy wójt dostanie 8.580 zł. Radni zwiększyli Kanakowi składnik zasadniczy o 200 zł i dodatek funkcyjny również o 200 zł. Ponadto dodatek specjalny z 20 procent do 30 procent do sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Miesięczny ryczałt przewodniczącego Rady Gminy Siemień wynosi 600 zł i podlega obniżeniu o 10 procent za każda nieobecność na sesji. Radni dostaja po 150 zł za udział w sesji i po 120 zł za posiedzenia komisji. Diety sołtysów to 120 zł za każdą sesję. Radnym i sołtysom przysługuje ½ diety z audział w szkoleniach, naradach i seminariach, na które zostali skierowani przez przewodniczacego rady lub wójta.

Imię i nazwisko, funkcja Wynagrodzenie brutto
Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa 9.240 zł
Paweł Krępski, wójt Milanowa 9.240 zł
Tomasz Kanak, wójt Siemienia 8.580 zł
Grażyna Lamczyk, wójt Dębowej Kłody 8.580 zł
Dariusz Łobejko, wójt Jabłonia 8.250 zł
Sławomir Czubacki, wójt Sosnowicy 7.800 zł
Monika Mackiewicz-Drąg, wójt Podedwórza 6.600 zł
Jerzy Maśluch, starosta parczewski 4.080 zł