Prezes ZUK: Brunatna woda to zjawisko normalne

 Pomimo transmisji sesji Rady Miejskiej na żywo, wgląd w interpelacje i wnioski wymaga odnalezienia ich w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Dlatego postanowiliśmy opublikować kilka z nich.W związku z nowymi przepisami w obecnej kadencji interpelacje i wnioski radnych mogą być składane wyłącznie na piśmie. Również na piśmie burmistrz udziela odpowiedzi.

Brunatna woda w wodociągu

Radny Łukasz Gołąb złożył do burmistrza Kędrackiego interpelację dotyczącą mętnej wody o brunatnym zabarwieniu w sieci wodociągowej ZUKu. Poprosił w niej o zidentyfikowanie problemu oraz o informację, czy zostały podjęte czynności naprawcze i zapobiegające.

Za pośrednictwem burmistrza prezes ZUKu Marek Perliński odpowiedział radnemu pismem z 5 lutego, tłumacząc, że zostały podjęte kroki polegające na przepłukaniu odcinków sieci. Dodał też, że wzrost mętności wody nie wskazuje na zmiany jakości wody lub zakłócenia jej uzdatniania, ponieważ badania comiesięczne nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych parametrów. Perliński tłumaczy: "W sieci wodociągowej tzw. brudna woda zdarza się kilka razy w roku, jest więc zjawiskiem normalnym dla dystrybucji wody i jeśli wystąpi, jest to efekt przejściowy. Awarie to nie jedyne przyczyny nagłego zatrzymania przepływu wody w sieci, należy nadmienić, że natężenie efektu zależne jest też od stanu rur w budynku."

Przejście nie zapewnia pieszym bezpieczeństwa

Na prośbę rodziców dzieci chodzących do szkoły ulicą Deszczową, radny Adam Kaczmarek złożył do burmistrza wniosek o zainstalowanie progów zwalniających i przejścia dla pieszych na tej ulicy. Radny uzasadnił swój wniosek zwiększonym ruchem samochodowym, często z nadmierną prędkością, który spowodowany jest zmianą organizacji ruchu w związku z budową ronda na ul. Wojska Polskiego.

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Grzegorz Kazanowski z upoważnienia burmistrza odpowiedział radnemu, że instalacja progów zwalniających wydaje się bezzasadna.

- Parkowanie pojazdów przy krawężniku od strony spółdzielni mieszkaniowej w naturalny sposób powoduje konieczność zmniejszenia prędkości przejazdu po w/w drodze. - napisał Kazanowski.

W kwestii przejścia dla pieszych Kazanowski napisał, że z powodu braku chodnika na Deszczowej oraz "brak wyraźnie określonego źródła i celu ruchu pieszych generującego punktowo duże natężenie ruchu" wniosek o przejście dla pieszych nie może być zrealizowany.

Kierownik dodał, że wbrew rozpowszechnionej opinii, przejście nie zapewnia pieszym bezpieczeństwa, a piesi na przejściu nie zachowują należytej uwagi i ostrożności.

Chcą przejścia dla pieszych w Tyśmienicy

Radny Marcin Brzezowski zwrócił się z interpelacją do burmistrza o wykonanie brakującego odcinka chodnika oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi W 813 z drogą powiatową w Tyśmienicy. Miałoby to poprawić bezpieczeństwo mieszkańców przechodzących do Szkoły Podstawowej, Domu Ludowego, kościoła oraz sklepu spożywczego. Pod interpelacją podpisał się również sołtys Jarosław Prokopowicz.

Burmistrz Kędracki odpowiedział, że wniosek o budowę wyżej wymienionego przejścia dla pieszych został przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie dwukrotnie odrzucony. Do swojej odpowiedzi Kędracki dołączył odmowne pisma. W ostatnim piśmie ZDW informuje, że inwestycję taką można zrealizować w oparciu o "Procedurę prowadzenia przez ZDW zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego".

W przypadku akceptacji powyższego Gmina Parczew powinna zwrócić się do Zarządu Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków technicznych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

Kędracki poinformował, że podejmie stosowne rozmowy w 2019 roku.

Chodnik do ul. 11 Listopada 111

Radny Łukasz Gołąb złożył interpelację o przygotowanie dokumentacji i wykonanie chodnika prowadzącego od budynków przy ul. 11 Listopada 111 i włączenia go do istniejącego chodnika przy ul. Krańcowej. Burmistrz Kędracki zapewnił, że podejmie w 2019 r. ponowne rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie budowy przedmiotowego odcinka chodnika przez ZDW w trakcie wykonywania budowy zatoki i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie.