Popełniają błędy w oświadczeniach majątkowych w Sosnowicy

Najczęstsze błędy to brak informacji o przychodach i dochodach, zaciągniętych kredytach oraz tytułach prawnych nieruchomości.Składane co roku przez pracowników gminy, radnych i szefów jednostek organizacyjnych oświadczenia majątkowe podlegają kontroli w Urzędzie Skarbowym. Skarbówka sprawdza zgodność oświadczeń z faktycznym stanem majątkowym oraz wskazuje błędy i nieprawidłowości w ich wypełnianiu.

Nieujawnione dochody

Radny Maciej Osieleniec nie dołączył do swojego oświadczenia majątkowego kopii zeznania podatkowego z informacją o przychodach i dochodach. Nie ujawnił też przychodu i dochodu z najmu oraz należności od Koła Łowieckiego.

– Wyżej wskazane błędy powinny być wyjaśnione i usunięte (...). Na dziś nie były podejmowane działania zmierzające do skierowania wniosków o kontrolę oświadczeń majątkowych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego – napisała Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie Anna Załapicz.

Imię i nazwisko Funkcja Stwierdzone nieprawidłowości
Ewa Andrzejewska p.o. kierownika ŚDS „Zielony Zakątek” Nie określiła tytułów prawnych działek i budynków.
Wojciech Czekalski Radny gminy Nie podał, w związku z jakim zdarzeniem i w jakich bankach zaciągnął kredyty na 18 tys. zł i 20 tys. zł.
Teresa Grzeszczuk - Oświadczenie majątkowe związane z zaprzestaniem z dniem 26.10.2018 r. pełnienia obowiązków kierownika GOPS złożyła po terminie w dniu 29.07.2019 r.
Ryszard Grzywaczewski p.o. kierownika Referatu Inwestycji Nie wyszczególnił budynków związanych z gospodarstwem rolnym i nie podał informacji o przychodach i dochodach uzyskanych z tego gospodarstwa.
Mariusz Hołowieniec Radny gminy Nie wyszczególnił budynków związanych z gospodarstwem rolnym. Nie udzielił informacji o dochodzie z 61 akcji spółki z o.o. TRANSMAR. Nie podał, w związku z jakimi zdarzeniami zaciągnął kredyty. Podany adres był niezgodny z adresem w zeznaniu podatkowym.
Małgorzata Kołodziej Radna gminy Nie określiła formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej i nie wyszczególniła przychodu i dochodu z tej działalności.
Małgorzata Marczuk Inspektor Nie podała, w związku z jakim zdarzeniem i w jakim banku zaciągnęła kredyt 65 tys. zł.
Jacek Mitruk Radny gminy Nie określił formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
Maciej Osieleniec Radny gminy Nie dołączył do oświadczenia kopii zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu/przychodu. Nie ujawnił przychodu/dochodu z tytułu najmu oraz dochodu z tytułu należności wypłaconych przez Koła Łowieckie.
Renata Paśnik p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nie określiła tytułu prawnego gospodarstwa rolnego, związanej z nim zabudowy oraz jego położenia. Nie określiła składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł.
Adam Stępień Inspektor ds. obywatelskich Podany adres był niezgodny z adresem w zeznaniu podatkowym.