Prawie 1200 mieszkańców gminy Parczew korzysta z pomocy społecznej

Wydatki na opiekę społeczną w ubiegłym roku wyniosły 23 milionów złotych. Zdaniem Joanny Suchodolskiej, dyrektorki MOPS, pomoc finansowa nie zawsze jest właściwym sposobem wsparcia osób potrzebujących.W Gminie Parczew w 2019 r. mieszkało 14.475 osób. Spośród nich system pomocy społecznej objął wsparciem 500 rodzin, w których żyło 1184 osób, co stanowi 8,18 proc. ogółu ludności gminy. Jest to o 1,31 proc. mniej niż w 2018 r. i o 3,74 proc. mniej niż w 2015. Pomimo tej tendencji spadkowej wydatki na pomoc społeczną wzrosły o ponad 2,3 mln zł.

Pięć bezdomnych osób korzystało z pomocy

Dominującym czynnikiem przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2019 r. było ubóstwo (334 rodziny, 796 osób). Kolejne przyczyny to długotrwała lub ciężka choroba (326 rodzin, 695 osób), bezrobocie (230 rodzin, 593 osoby), niepełnosprawność (174 rodziny, 361 osób), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (67 rodzin, 249 osób), alkoholizm (27 rodzin, 34 osoby), trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z więzienia (13 rodzin, 17 osób) oraz pięć osób z powodu bezdomności.

11 dzieci uzyskało specjalistyczną opiekę

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania kosztowały 159.106 zł i obejmowały zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W zależności od miesiąca w 2019 r. pomoc uzyskało od 8 do 11 dzieci i od jednej do dwóch osób dorosłych. Usługi wykonuje dla MOPS firma zewnętrzna, a łączna liczba godzin świadczonej opieki specjalistycznej wyniosła 6004.

Świadczenia, zasiłki i alimenty

MOPS wypłacił w ubiegłym roku świadczenia wychowawcze na kwotę 11.723.504 zł. Na zasiłki rodzinne wydano 1.263.860 zł, na dodatki do tych zasiłków 574.091 zł, na zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1.589.228 zł. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka to koszt 124.000 zł, świadczenia rodzicielskie to 396.179 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 629.353 zł. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pochłonęły 863.895 zł przy dotacji od państwa w kwocie 850.000 zł. Na zasiłki stałe wydano 460.025 zł, z tego 443.267 zł było finansowane z budżetu państwa.

Ponad pół miliona na "Dobry Start"

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje w opiekunom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych i osobom uczącym się do 20 roku życia, lub do 24 w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Na ten cel w ubiegłym roku przeznaczono 526.063 zł.

Ponad 150 tys. zł na mieszkania

Z 153.788 zł przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe 29.815 zł wypłacono na zakup opału, a 123.973 zł trafiło na konta zarządców. 51.861 zł do Spółdzielni Mieszkaniowej, 49.504 zł do Zakładu Usług Komunalnych, a spośród 11 parczewskich wspólnot, najwięcej wpłynęło do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 12a — 6.934 zł.

Prawie 400 tys. zł na posiłki

W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" pomocą objęto 552 osoby. Pieniądze w kwocie 382.012 zł przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności, z której skorzystało 81 osób oraz na pomoc w formie posiłku w szkołach i Jadłodajni 415 osobom. Posiłki w szkołach kosztowały 147.655 zł, w Jadłodajni 175.768 zł, a zasiłki celowe na posiłek 58.588 zł.

Zwiększenie wydatków

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły o 2.337.301 zł. W 2019 kwota wydatków ogółem wyniosła 23.150.121 zł, z czego 19.944.237 zł stanowiły pieniądze z budżetu państwa natomiast 3.205.883 zł to budżet gminy. W roku 2019 środki z budżetu państwa wzrosły o 2.188.699 zł, co wynika ze znacznego zwiększenia wydatków m.in. na świadczenia wychowawcze o 2.340.406 zł.

Joanna Suchodolska, dyrektor MOPS w Parczewie

Instrumenty wsparcia

– Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce często są nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy. To także praca socjalna oraz działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia