Robią interesy z gminą Dębowa KłodaGmina Dębowa Kłoda, tak jak każda inna gmina w Polsce, ma obowiązek publikować w swoim Biuletynie Informacji Publicznej umowy zlecenia bądź usługi, za które płaci osobom lub firmom. Wykaz zawiera również listę dotacji i porozumień, w ramach których to gmina dostaje pieniądze od osób, firm czy innych samorządów. Przykładem może być dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup laptopów dla uczniów do zdalnego nauczania na kwotę 44.940 zł lub dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odebranie folii i sznurka z działalności rolnej od mieszkańców gminy.

Styczeń 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
ISERWIS - INSTALACJE Radosław Rybak 3.000 zł / miesięcznie Bieżąca obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania
Mateusz Sutryk 320 zł / miesięcznie Prace związane z obowiązkami kierowcy-konserwatora w utrzymaniu gotowości samochodu i sprzętu strażackiego
Mirosław Wawryszczuk 320 zł / miesięcznie Jak wyżej
Sławomir Jarmuł 320 zł / miesięcznie Jak wyżej
Andrzej Zadubiec 320 zł / miesięcznie Jak wyżej
Henryk Jakowiecki 320 zł / miesięcznie Jak wyżej
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło 2.460 zł / za każde odłowione bezdomne zwierzę Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy
ŁUK-OIL Żeleźnik Sp.j. 89.663 zł (przewidywana wartość umowy w oparciu o szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo określone w zapytaniu ofertowym) Sprzedaż paliw płynnych
„KOINSTAL”mgr Janusz Smolarczyk - Aneks do umowy o nadzór inwestorski nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków w Białce
Joanna Sterlus 17 zł / godzina Zapewnienie opieki uczniom SP w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu podczas dowozu i odwozu ze szkół do domu
Anna Stawarska 17 zł / godzina Jak wyżej
Zbiornica Padliny Skórzec Mirosław Cabaj 280 zł / jednorazowo do 60 kg odpadu zwierząt padłych innych niż dzik + 2,00 zł za każdy kg pow. 60 kg odpadu (+8% VAT); 500,00 / jednorazowo do 80 kg odpadu 1szt. dzika lub jego części + 2,00 zł za każdy kg pow. 80 kg odpadu (+8% VAT) Odbiór zwłok bezdomnych zwierząt domowych, dzikich na terenie gminy
Instalatorstwo elektryczne 30.750 zł Wyniesienie złącza kablowego licznikowego ze stacji transformatorowej w Białce
Biuro Projektowe Joanna Czubak 200 zł / projekt dot.1; 200 zł / projekt dot.2; 100 zł / projekt dot.3 Opracowanie projektów decyzji: 1) o warunkach zabudowy; 2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 3) zmieniających ostateczne w/w decyzje
Jolanta Antoniuk 6.720 zł (szacunkowa wysokość); 400,00 / miesięcznie za prowadzenie spraw bieżących; 160 zł / za posiedzenie Komisji Prowadzenie spraw bieżących oraz dokumentacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów dla w 2019 r. oraz uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Maria Makowska 1.920 zł (szacunkowa wysokość); 160 zł / za posiedzenie Komisji Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Bartłomiej Wilczyński 1.920 zł (szacunkowa wysokość); 160 zł / za posiedzenie Komisji Jak wyżej
Maria Trociuk 1.920 zł (szacunkowa wysokość); 160 zł / za posiedzenie Komisji Jak wyżej
Grażyna Ostapiuk 1.920 zł (szacunkowa wysokość); 160 zł / za posiedzenie Komisji Jak wyżej
Agata Janina Lipko 1.700 zł (szacunkowa wysokość); 50 zł / za godz. Udzielania porad psychologicznych osobom uzależnionym od narkotyków oraz członkom ich rodzin
Ewa Wójcik 600,00 (szacunkowa wysokość); 50,00 /za godz. Udzielania porad psychologicznych osobom uzależnionym od narkotyków oraz członkom ich rodzin
Katarzyna Gruszczyk 141 zł / za XII 2019 r. Zwrot kosztów dowożenia dziecka do szkoły
Województwo Lubelskie 100 zł / miesięcznie Utrzymanie i obsługa systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych
Adam Malec 510 zł / miesięcznie; 900 zł / jednorazowo na pokrycie kosztów szkolenia oraz dojazdu na szkolenie Świadczenie obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych
Franciszek Welik 2.700 zł Kontrola okresowych pięcioletnich budynków z mieszkaniami komunalnym i sporządzenie protokołów oraz założenie książek obiektów budowlanych
Zarząd Województwa Lubelskiego - Aneks do umowy o przekazanie pomocy w II transzach: I transza 801.321 zł; II transza 1.179.066 zł

 

Luty 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
PGE Obrót SA Oddział w Lublinie należności za 1 kWh wg obowiązujących taryf Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji na dz. nr 332 w Białce
Tadeusz Komar Usługi Geodezyjne „GEO-KOM” 2.000 zł Wykonanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z geodezyjnym podziałem nieruchomości (działka nr 240/2 w Uhninie)
Ewa Kociel 17 zł / godz. (max. 77 godz. w miesiącu) Pomoc w prowadzeniu ewidencji księgowej Urzędu Gminy w zakresie dochodów i wydatków
Instalatorstwo Elektryczne „ELEKTRYK” Artur Gołacki 2.500 zł Wykonanie kontroli okresowych (pięcioletnich) stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne
Mirosław Bancerz 5.000 zł Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z modernizacją drogi wewnętrznej nr 457 w Białce

 

Marzec 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
Lubelski Klub Karate Kyokushin 8.000 zł Szkolenie sportowe w zakresie karate Kyokushin oraz udział we współzawodnictwie sportowym
Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Dąb II” 57.000 zł Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna
Anna Pamrowska 17 zł / godz. Utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu Gminy
Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc 94.741 zł Wykonanie robót dodatkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Białce
KOINSTAL mgr Janusz Smolarczyk 1.230 zł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót dodatkowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Białce
Wojewoda Lubelski 136.000 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym

 

Kwiecień 2020 :
Kontrahent Kwota umowy brutto Przedmiot
PGE Dystrybucja S.A. 1.144 zł Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - przepompownia PP2
PGE Dystrybucja S.A. 1.037 zł Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - przepompownia PP1
PGE Dystrybucja S.A. 837 zł Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - przepompownia PP3
PGE Obrót S.A. należności na podst. odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego wg stawek i opłat zgodnie z taryfą PGE Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla pkt. poboru energii Kodeniec 93
Zarząd Województwa Lubelskiego - Aneks do umowy na poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej: 1) wartość projektu: 1.457.531 zł; 2) wydatki kwalifikowane: 1.129.347 zł; (dofinansowanie 959.945 zł nie więcej niż 85% wydatków; udział własny 169.402 zł nie więcej niż 15% wydatków)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Koszt całkowity: 58.458 zł; Koszty kwalifikowane: 58.458 zł; Dofinansowanie w formie dotacji: 58.458 zł Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach i typu Big Bag
Lubelski Kurator Oświaty kwoty określone w złożonych wnioskach Dofinansowanie na Fundusz Pracy przeznaczony na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa Dofinansowanie: 44.940 zł (100% wydatków kwalifikowanych) Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Grażyna Lisowska 7.600 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Leitnie