Sesja z dnia 24 listopada 2016 r.. Fotograf: UM Puławy

Sesja z dnia 24 listopada 2016 r.

XXXI sesja Rady Miasta Puławy odbyła się w miniony czwartek 24 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, przy ul. Lubelskiej 5.Na sesji w dniu 24 listopada 2016 r. radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2017,
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2017,
 • zmiany uchwały Nr XVIII/166/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. W uchwale dodaje się jeszcze jedno kryterium odnoszące się do dzieci, których rodzice zdecydowali się na uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującej się poza obwodem. To kryterium pozwoli na kontynuację edukacji w jednej szkole począwszy od tzw. „zerówki”,
 • zmiany uchwały Nr XXIV/238/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy,
 • zmiany uchwały Nr XXIV/240/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
  • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
 • zmiany uchwały Nr XXIV/242/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
 • uchylenia uchwały Nr XXVI/253/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
  • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
  • wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
 • uchylenia uchwały Nr XXXI/330/13 Rady Miasta Puławy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Powyższe uchwały określają zmiany organizacyjne polegające na przejęciu przez Urząd Miasta Puławy obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od ZUK Sp. z o.o.,   
 • przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2017 rok.
 • zmiany Uchwały Nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „ Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich. W uchwale umożliwia się bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przez osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub represjonowanych z powodów politycznych,
 • nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław. W uchwale nadaje się Odznakę Honorową za Zasługi  dla Puław następującym osobom: Panu Zenonowi Antoniemu Benickiemu, Panu Juliuszowi Gerardowi Gapińskiemu, Pani Krystynie Murat, Panu Władysławowi Rozmusowi, Panu Henrykowi Waldemarowi Towalskiemu.      

Ponadto radni przyjęli stanowiska w sprawie:

 • niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r. ,
 • niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.,
 • niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na rok 2017.

Dodatkowo radni przyjęli Informację Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy za rok szkolny 2015/2016.