Urząd Miasta Puławy.

XXXIII sesja Rady Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy zaprasza na XXXIII sesję Rady Miasta.Sesja odbędzie się w czwartek, 29 grudnia 2016 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, przy ul. Lubelskiej 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.  
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miasta Puławy.
5. Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
6. Prezentacja projektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej w Puławach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) zaprezentowanie opinii i wniosków  komisji stałych i komisji właściwej do spraw budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d) wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i  wniosków Komisji,
e) dyskusja i głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały  budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sieroszewskiego – Reymonta”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla miasta Puławy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla miasta Puławy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/453/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia fragmentu zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Wólka Profecka 26 w Puławach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 21 w Puławach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Puławach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części zadaszonego placu w obiekcie nr 6 o pow. 50 m2 oraz pomieszczenia w obiekcie nr 4 o pow. 12 m2 na terenie nieruchomości, położonej przy ul. Lubelskiej 59 w Puławach, obr. Kolejowa oznaczonej jako działka nr 213/37.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy na lata 2017 – 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Puławy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2017 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
25. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Puławy na 2017 r.
26. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29. Wolne wnioski i informacje.  
30. Zamknięcie obrad.