Sesja z dnia 29 grudnia 2016 roku. Fotograf: UM Puławy/Hanna Wenerska.

Sesja z dnia 29 grudnia 2016 roku

Na początku sesji odbyło się ślubowanie nowo wybranego radnego Pawła Matrasa. Przed złożeniem ślubowania Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miasta Puławy. Następnie radny złożył  ślubowanie i objął formalnie mandat radnego.Potem nastąpiło uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej Za zasługi dla Puław przy udziale Przewodniczącej Rady Miasta, Prezydenta Miasta i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, następującym osobom:

1.  Pan Zenon Antoni Benicki

2. Pan Juliusz Gerard Gapiński

3. Pani Krystyna Murat

4. Pan Władysław Rozmus

5. Pan Henryk Waldemar Towalski

Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie budżetu miasta Puławy na 2017 r.

Ponadto radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sieroszewskiego – Reymonta”,
  • zmiany uchwały Nr XLI/453/14 Rady Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016”. Podjęcie uchwały wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, które wprowadza do kalendarza szczepień obowiązkowe szczepienie ochronne przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae,
  • programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy na lata 2017 – 2021,
  • przyjęcia Programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy.

Dodatkowo odbyła się prezentacja projektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej w Puławach. W ramach robót przedprojektowych wykonano inwentaryzację obiektów znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę hali, inwentaryzację istniejącej zieleni oraz wykonano badania geologiczne gruntu. Dotychczas w ramach przygotowań dokumentacji uzyskano warunki podłączenia obiektu do mediów oraz uzgodniono dokumentację w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Puławach. Została wydana decyzja środowiskowa. 14 grudnia 2016 roku projekt budowlany hali został złożony w Starostwie Powiatowym w Puławach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę pozwoli na aplikowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki o wpisanie budowy hali do Planu Rocznego inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, co oznaczałoby możliwość uzyskania dofinansowania.


Galeria zdjęć: