Urząd Miasta Puławy.

XXXIII sesję Rady Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy zaprasza na XXXIII sesję Rady Miasta.Sesja odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2017 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy przy ulicy Lubelskiej 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII  sesji Rady Miasta Puławy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sienkiewicza – Reja”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez gminę Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/170/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z .o.o. w Puławach zadania własnego gminy zarządzania usługami związanymi z działalnością gminy Miasto Puławy, świadczonymi w oparciu o Puławską Sieć Światłowodową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Puławy.
11. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Puławy o zgłoszonych roszczeniach i wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego za 2016.

12. Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych i doraźnych komisji Rady Miasta Puławy za 2016.
13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.  
17. Zamknięcie obrad.