Beata Trzcińska-Staszyk.

Dyrektor Czartorycha zawieszona

Taką decyzję podjął wczoraj Zarząd Powiatu Puławskiego. Na stanowisko pełniącego funkcję dyrektora czasowo powołano dotychczasowego zastępcę Beaty Trzcińskiej-Staszczyk, Rafała Cieślę.Poniedziałkowe decyzje władz powiatu to efekt wszczętej jeszcze w styczniu procedury odwoławczej podjętej wobec dyrektor I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.

- Ponowna analiza stanu sprawy przez Zarząd prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w szkole ma miejsce ewidentny konflikt znakomitej części nauczycieli i pracowników z osobą pełniącą funkcję dyrektora. Zarówno czasookres jego trwania, wielopłaszczyznowość wskazywana przez Komisję Rewizyjną, a także eskalacja konfliktu - począwszy od okresu poprzedzającego skargę do chwili podjęcia przedmiotowej uchwały, prowadzą do sytuacji, w której dopuszczalne jest kwalifikowanie okoliczności w sprawie jako w pełni uzasadniających zawieszenie pani Beaty Trzcińskiej-Staszczyk w sprawowanych czynnościach nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły - czytamy w uzasadnieniu uchwały Zarządu Powiatu Puławskiego.

Jako argumenty na poparcie swojej decyzji władze powiatu wymieniają m.in. przypadki publicznego poniżania i ośmieszania nauczycieli przy uczniach, rodzicach, innych pracownikach oraz podczas posiedzeń rady pedagogicznej. Zapowiadają również złożenie wniosku w sprawie dyrektor I LO do rzecznika dyscyplinarnego Wojewody Lubelskiego.

Zdaniem Zarządu, to, co dzieje się szkole wpływa destabilizująco na placówkę oraz stawia ją w złym świetle. Władze powiatu zdecydowały również o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z kontrolą zarządczą przeprowadzoną w I LO w zakresie pobierania opłaty od uczniów za pobieranie szafek.

Na tym nie koniec.

- W okresie zawieszenia pani Beata Trzcińska-Staszczyk będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 3,980,40 zł, tj. pomniejszone o kwotę otrzymywanych dodatków.