GOPS w Borkach daje możliwość korzystania z opiekuna

Jeżeli jesteś lub dostrzegasz w swoim otoczeniu osobę chorą, samotną, starszą z niepełnosprawnością, potrzebującą wsparcia w czynnościach dnia codziennego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Borki zachęca do skorzystania z usługi opiekuna dla osób starszych.

 

 
 

Usługi opiekuńcze zwykłe to:
1. pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,
2. mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie;
3. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Usługi opiekuńcze zwykłe krok po kroku

 

Krok 1 - Zgłoś do miejscowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zgłoś potrzebę skorzystania z usług opiekuńczych.

 

Możesz to zrobić samodzielnie, jako osoba potrzebująca takiego wsparcia, lub skorzystać z pomocy osoby bliskiej, zaprzyjaźnionej. Przepisy nie wskazują dokładnie, w jakiej formie ma być zgłoszona taka prośba. Możesz to zrobić telefonicznie – dzwoniąc do ośrodka, ustnie podczas wizyty w GOPS albo na piśmie. Bez względu na formę, którą wybierzesz, będziesz musiał dokładnie opisać swoją sytuację zdrowotną, osobistą, mieszkaniową, materialną, wskazać, jakiej konkretnie pomocy potrzebujesz i uzasadnić swoją prośbę, aby pracownik socjalny mógł prawidłowo ocenić Twoją sytuację.

 

Krok 2 - Poczekaj na wywiad środowiskowy.

 

Wywiad środowiskowy to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie społeczne – w tej sytuacji usług opiekuńczych zwykłych. To forma rozmowy, podczas której pracownik GOPS zbiera dodatkowe informacje, aby ocenić konieczność świadczenia usług opiekuńczych oraz ich faktyczny zakres, czyli jaka pomoc jest Tobie naprawdę potrzebna.

 

Uwaga! Jeśli nie wyrazisz zgody na wywiad środowiskowy, to GOPS odrzuci Twoją prośbę o wsparcie w postaci usług opiekuńczych.

 

Krok 3 - Zbierz i przekaż GOPS dokumenty, o które poprosi Cię pracownik socjalny. 

Mogą to być:

 

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

  • jeśli usługi mają być świadczone dziecku – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu),

  • jeśli jesteś cudzoziemcem – dokument określający jaki jest Twój status w Polsce,

  • decyzję w sprawie przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej itp.,

  • orzeczenie o niepełnosprawności,

  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.,

  • jeśli uczysz się – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej,

  • jeśli jesteś rolnikiem – zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych) oraz dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

  • jeśli jesteś osobą bezrobotną – decyzję starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

 

Uwaga! Ważne!

 

Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może domagać się od osoby ubiegającej się o pomoc w postaci usług opiekuńczych oraz członków jego rodziny złożenia oświadczeń o dochodach i stanie majątkowym.

 

Krok 4 - Czekaj na decyzję

 

Decyzja w sprawie przyznania (lub nie) usług opiekuńczych zostanie wydana przez OPS w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach bardzo pilnych, wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 2 dni od złożenia wniosku, a więc i decyzja podejmowana jest szybciej. Jeśli Twoja sprawa jest skomplikowana, decyzja może nadejść później, ale zostaniesz o tym poinformowany. Każda sprawa rozpatrywana jest przez GOPS indywidualnie.

 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych otrzymasz jeśli: wyrazisz zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, dostarczysz wymagane dokumenty i wyrazisz zgodę na udzielenie Tobie pomocy. Pamiętaj jednak, że wydając decyzję GOPS będzie się kierował zasadą, że osoba wymagająca opieki i wsparcia powinna w pierwszej kolejności oczekiwać jej od najbliższych.

 

 Usługi opiekuńcze – ile kosztują?

 

Płacisz za 1 godzinę usługi. W Gminie Borki koszt 1 godziny wynosi 22 zł. Jednak faktyczna wysokość opłaty jest uzależniona od dochodu Twojego, jako osoby ubiegającej się o taką pomoc oraz od dochodów członków Twojej rodziny.