w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020." />

Aktywizacja zawodowa - konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.Zapraszamy do udziału:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

 • instytucje działające w obszarze rynku pracy,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

 • pracodawcy.

 

Jakie typy projektów mogą liczyć na dofinansowanie:

 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 

 • staże i/lub praktyki zawodowe, 

 • szkolenia zawodowe,

 • zatrudnienie subsydiowane (wsparcie realizowane przez urzędy pracy),

 • wsparcie adaptacyjne pracownika, 

 • wspieranie mobilności zawodowej (m.in. pokrycie kosztów dojazdu do pracy, zapewnienie środków na zasiedlenie).

 

Wsparcie adresowane jest do:

1. Osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego, w szczególności:

 • długotrwale bezrobotnych,

 • o niskich kwalifikacjach,

 • w wieku 50 lat i więcej,

 • z niepełnosprawnościami,

 • kobiet.

2. Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 

Czekamy na Państwa projekty


do 22 listopada 2019 r.

kwota na dofinansowanie projektów

12 982 570,26 PLN

 

Szczegółowe dokumenty, takie jak regulamin  oraz niezbędne załączniki do przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie https://rpo.lubelskie.pl/nabory.html

 

Informacji udziela:         

Punkt Kontaktowy RPO

        w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
        ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

        piętro III, pokój nr 330

        tel. 81 46-35-363 lub 605 903 491

        e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl