Tygodnik lokalny Wspólnota - logo..

Regulaminy

Portal 24wspolnota.pl jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.Regulamin Portalu

1. Wydawcą portalu internetowego 24wspolnota.pl ("Portal") jest Wydawnictwo „Wspólnota”

Mateusz Orzechowski, z siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki , zwane dalej

Wydawnictwem. 

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Wydawnictwa, a prawa do jego

elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz

Wydawnictwa lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie

współpracy z Wydawnictwem - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak

i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz

międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami),

ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47

poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz

innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników

jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim

zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego "Regulaminu korzystania z

portalu 24wspolnota.pl", zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie

oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także

poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie,

radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym

przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych:

artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na

tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w

istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w

ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie

nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w

słuszne interesy Wydawnictwa oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na

podstawie współpracy z Wydawnictwem - są udostępniane na stronach Portalu.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na

stronach Portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie

odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo,

prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre

obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszego "Regulaminu korzystania z

portalu 24wspolnota.pl" korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach

Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawnictwa udzielonej na piśmie jest

zabronione, a naruszenie praw Wydawnictwa (lub podmiotów, których utwory lub bazy

danych - na podstawie współpracy z Wydawnictwem są udostępniane na stronach

Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować

odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na

korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o

kontakt telefoniczny 83 352-06-20.

7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom

informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Wydawnictwo uznaje za rzetelne i

sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych

okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawnictwa, Wydawnictwo nie ponosi

odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu

informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na

stronach Portalu ponosi użytkownik. Wydawnictwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności

wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich,

jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach

Portalu.

8. Niniejszy "Regulamin korzystania z portalu 24wspolnota.pl" nie ogranicza praw

użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu,  oraz na

stronach Forum.

9. Wydawnictwo ma prawo dokonywać zmian niniejszego "Regulaminu korzystania z

portalu 24wspolnota.pl" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na

stronach Portalu.

 

 

Regulamin forum internetowego

§1.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Forum internetowego portalu

24wspolnota.pl (zwanego dalej Forum), prowadzonego przez Wydawnictwo Wspólnota

Mateusz Orzechowski, z siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki

2. Forum jest wyodrębnioną z serwisu internetowego www.24wspolnota.pl częścią, która

służy do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na tematy związane

z treścią zawartą na Portalu

3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca Forum będąca jednocześnie

moderatorem każdego działu Forum. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje

się odpowiednio do administratora.

 • Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Forum. Moderator

posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Forum, usuwania

treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi

obyczajami.

 • Dział Forum - wyodrębniona z całości część Forum ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną.
 • Użytkownik - osoba, która została zarejestrowana na Forum mająca prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków.
 • Wątek - dyskusja w określonym temacie.
 • Post - wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
 • Logowanie - proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

 

§ 2.  Użytkownicy

1. Użytkownikiem jest każda osoba zamieszczająca wpis na Forum lub dodająca Wątek

2. Rejestracja użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Forum.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska, miejsca

zamieszkania, adresu e-mail oraz hasła za pomocą którego użytkownik będzie się

logował do Forum.

3. Każdy użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą użytkownika jest jego imię i

nazwisko.

4. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

§ 3.  Posty

1. Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem

do zamieszczania postów na Forum.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez

użytkowników.

3. Zamieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami jest

zabronione. Opublikowanie postu zawierającego takie treści powoduje usunięcie

postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania

prawa przez użytkownika na Forum administrator powiadamia odpowiednie organy

ścigania.

4. Moderator ma prawo do przenoszenia wątku między działami Forum, jeżeli nie

odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz

usuwania postów niezwiązanych z tematyką Forum.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administrator obowiązany jest powiadomić użytkowników o każdej zmianie

regulaminu.

2. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z

Forum.

 

Regulamin umieszczania komentarzy na portalu www.24wspolnota.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dodawania komentarzy na portalu 24wspolnota.pl

prowadzonym przez Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski, z siedzibą

Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki, zwanym dalej Wydawcą

 

1. Komentarze - to miejsce, w którym internauci mogą zamieszczać swoje opinie i

komentarze do publikowanych materiałów, jak również dyskutować z innymi internautami.

2. Panel komentarzy nie jest moderowany. Komentarze mogą dodawać wszyscy użytkownicy.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów:

 • zawierających wulgaryzmy,
 • obscenicznych i obraźliwych,
 • propagujących używanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków,
 • propagujących przemoc,
 • obraźliwych lub wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
 • obrażających inne osoby i dotyczących ich życia prywatnego,
 • zawierających dane osobowe i teleadresowe,
 • zawierających treści lub obrazy pornograficzne,
 • łamiących prawa autorskie,
 • spamowych - niedotyczących treści publikowanego artykułu,
 • zawierających reklamy, ogłoszenia, linki do innych stron www,
 • pisanych przez jednego użytkownika pod różnymi nickami,
 • stanowiących agitację polityczną w jakiejkolwiek formie,
 • zawierających uwagi dotyczące moderatorów.

3. Dodanie komentarza przez użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z

postanowieniami regulaminu i akceptacją tego regulaminu.

4. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi umieszczanych przez

użytkowników.

5 Osoby, które wprowadzą treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich mogą ponieść z

tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

6. Wydawca portalu nie udostępnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników

portalu innym osobom lub instytucjom. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie na

żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Postanowienia Zasad umieszczania komentarzy obowiązują od momentu ich

opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian, które będą obowiązujące od

chwili zamieszczenia ich na stronie.Szczegółowe regulaminy: