Reklama

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Dziecięce Talent Show we Wspólnocie”


1. Nazwa Konkursu

Konkurs prowadzony jest pod nazwa „Dziecięce Talent Show we Wspólnocie”, dalej zwany „Konkursem”.


2. Organizator Konkursu

2.1 Organizatorem Konkursu jest wydawca „Wspólnoty” – Wydawnictwo Wspólnoty Orzechowski Mateusz, Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki.


3. Miejsce, czas trwania i zgłoszenia do Konkursu

3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4.08.2020 roku i trwać będzie do odwołania. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na bieżąco. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub opiekun. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu zakończenia Konkursu w dowolnym momencie.

3.2. Konkurs prowadzony będzie na terenie powiatów: radzyńskiego, parczewskiego, bialskiego, łukowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, opolskiego i puławskiego, co oznacza, że mogą do niego przystąpić wszyscy Czytelnicy z tego terenu.

3.3. Zgłoszenia do konkursu będą się odbywały pod wskazanym adresem e-mail.


4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

4.1. W Konkursie może wziąć udział każdy Czytelnik z powiatów wyznaczonych w pkt. 3.2.

4.2. Pracownikom Organizatora i Partnera oraz podmiotom, którzy wykonują czynności na ich zlecenie, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie przysługuje prawo udziału w Konkursie.

4.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a. zgłoszenie się do udziału w konkursie (zgłoszenia dokonuje w imieniu dziecka rodzic lub opiekun) poprzez napisanie wiadomości e-mail, w której Czytelnik poda swoje dane – imię i nazwisko, wiek, miejscowość oraz dowolnie inne dane kontaktowe.

b. zgłoszenie w tej samej wiadomości e-mail talentu dziecka poprzez nadesłanie m.in. pracy plastycznej, zdjęcia, filmu autorstwa dziecka. Lista zgłaszanych talentów nie jest z góry określona, można zgłosić każdy talent.

4.4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej poświadcza pracownik odbierający wiadomości e-mail od Czytelników, redakcja nie weryfikuje danych, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędów innych jednostek.

4.5. Redakcja przez cały okres trwania konkursu gromadzi zgłoszenia. Raz w tygodniu typuje zwycięzcę konkursu, który otrzymuje nagrodę.

4.6. Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 4.1. poprzez samo dokonanie czynności faktycznych, o których mowa w pkt. 4.3. lit. a-d, przyjmuje warunki Regulaminu, oraz staje się uczestnikiem Konkursu.

4.7. Po przyjęciu zgłoszenia przez redakcję, uczestnicy Konkursu, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt. 4.3 lit. a-b oraz zostali wytypowani przez jury do zwycięstwa, otrzymają nagrody w postaci biletów rodzinnych (każdy dla 4 osób) do Magicznych Ogrodów, stanowiące świadczenia wolne od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, bioz. 176 z pozn. zm.).


5. Nagrody w Konkursie

5.1. Nagrodami w Konkursie są: bilety rodzinne (każdy dla 4 osób) do Magicznych Ogrodów. Nagrody będą przyznawane przez osoby wyznaczone.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Wydanie nagród zostanie dokonane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nagroda pieniężna zostanie pobrana tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wygranych w celu dokonania rozliczenia.

5.4. Wydanie nagród jest warunkowane zgodą nagrodzonego na zrobienie sobie zdjęcia i opublikowanie go na łamach Wspólnoty, jeśli wydawca będzie tym zainteresowany.


6. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

6.1. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę wybranym osobom, które spełnią wszystkie warunki wymienione w pkt. 4.3. lit. a-b.


7. Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu POD NAZWĄ „Dziecięce Talent Show we Wspólnocie”

Informujemy:

7.1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski z siedzibą w Wygnanowie, 21-306 Czemierniki.

7.2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski z siedzibą w Wygnanowie, 21-306 Czemierniki.

7.3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu „Dziecięce Talent Show we Wspólnocie, opublikowanie imienia nazwiska, wieku i miejscowości uczestnika konkursu w przypadku publikacji talentu, otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO).

7.4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

7.5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

7.6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

7.7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie „Dziecięce Talent Show we Wspólnocie” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Wydawnictwo Wspólnota.


8. Postanowienia końcowe

8.1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska, wieku oraz miejscowości.

8.2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora prac konkursowych bez ograniczeń, nawet jeśli stanowią one utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

8.3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.